مسئولیت مدنی در روابط زوجین

 مسئولیت مدنی در روابط زوجین

نویسنده: منیژه خدادادپور
تعداد صفحات: ۳۲۱
فرمت: PDF
زبان: فارسی

مطالعه تطبیقی در برخی از کشورهای اروپایی و اسلامی
حقوق خانواده یکی از مهمترین و جالب ترین بخش های حقوق مدنی است کـه جنبـه ی حقوقی صرف ندارد بلکه آمیخته با مسائل اجتماعی، اخلاقی و مذهبی است و تقریباً همـه ی قواعد آن مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه است و از ایـن رو، اراده ی افـراد بـرخلاف آنها نافذ و معتبر نیست. اهمیت حقوق خانواده تا حد زیادی ناشی از ارزش و مقام والای خانواده است.
خـانواده هسته ی مرکزی جامعه است و نخستین اجتماعی است که شخص در آن گام می نهد و آداب زندگی و اصول و رسوم اجتماعی و تعاون و از خود گذشتگی را فرا می گیرد. خانواده کانون حفظ سنن ملی و اخلاقی و مرکز رشد عواطف و احساسات آدمی و کانونی برای حمایت از انسان است. خانواده در حفظ و گسترش قدرت ملی نیز نقش مؤثری ایفا می کند و تبـاهی و سستی خانواده ها انحطاط ملی را به دنبال می آورد.
مسئولیت مدنی، یعنی تکلیـف بـه جبـران خـسارت ناشـی از نقـض تعهـدات قـانونی، قراردادی یا عرفی و یکی از ضمانت های اجرایی است که قانون در اختیار اعـضای خـانواده گذارده است؛ یعنی هر گاه یکی از اعضای خانواده از جمله زوجین با نقض تعهد خود، و به دیگر سخن با فعل یا ترک فعل نامشروع خویش، ضرری به دیگری وارد کند، زیاندیده می تواند، بر طبق مقررات قانونی، از او مطالبه ی خسارت نماید.

دریافت کتاب

منبع :میهن دانلود

۰

ارسال نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here